REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA


El Reglament Orgànic de Participació Ciutadana defineix tots els mecanismes que conformen l'estructura de participació ciutadana del municipi de Dénia. L'objectiu fonamental és establir un model de participació realista el més ajustat possible al context del municipi, i orientat a aconseguir un municipi participatiu, on l'opinió de la ciutadania impregne la gestió de totes les àrees de l'administració municipal i la vida de la localitat. 

Els principals aspectes que contempla el ROPC són:

    • Els Drets vinculats a la participació: dret a la informació, dret a presentar queixes i suggeriments, dret d’audiència pública, dret d’iniciativa ciutadana, la consulta popular, dret de participació en els òrgans municipals, participació en els Plens municipals...
    • Qui pot participar: Registre municipal d’associacions i cens de participació per a entitats i persones a títol individual
    • Àrea de participació ciutadana: Oficina de queixes i suggeriments, Regidors i Regidores de barri, Pressupostos participatius...
    • Consells sectorials i consell de participació veïnal